สวัสดี ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ทุกท่าน

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่พวกเราจะได้มาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง ปี 2566 นี้ ปีนี้เป็นปีพิเศษ ทางสมาคมได้ร่วมมือกับทาง Asia health &Med lab ในการจัดประชุมประจำปีเพื่อให้สมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ การเยี่ยมชมนวตกรรม ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งสมาคมฯได้ดำเนินการการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพนักจัดการงานปราศจากเชื้อ และจะขึ้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะนักจัดการงานปราศจากเชื้อสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ประเทศไทย มีการพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรที่ปฏิบัติงานควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่นำสารสนเทศมาใช้งาน และเครื่องมือใหม่ๆที่ก้าวตามความทันสมัยของเทคโนโลยีในโลก บุคลากรที่มีศักยภาพนั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ให้ปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงจนเสียชีวิตได้ ในการนี้สมาคมฯได้เชิญ โรงพยาบาลทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยสมาคมฯจะเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพ งานปราศจากเชื้อขององค์กรหรือส่งผลงาน นวัตกรรม ต่างๆ มาร่วมรับรางวัล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสวนา กับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมาบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นบุคลากรมืออาชีพ สามารถร่วมงานกับวิชาชีพอื่นอย่างเท่าเทียม ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างภาคภูมิใจ

ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง การยกระดับสมรรถนะนักจัดการงานปราศจากเชื้อสู่ความยั่งยืน “Enhancing staff competency towards sustainable sterilizing services”

จึงขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาร่วมงานกัน ขอบคุณค่ะ


สวัสดี ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 ทุกท่าน

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่พวกเราจะได้มาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง ปี 2566 นี้ ปีนี้เป็นปีพิเศษ ทางสมาคมได้ร่วมมือกับทาง Asia health &Med lab ในการจัดประชุมประจำปีเพื่อให้สมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ การเยี่ยมชมนวตกรรม ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งสมาคมฯได้ดำเนินการการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพนักจัดการงานปราศจากเชื้อ และจะขึ้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะนักจัดการงานปราศจากเชื้อสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ประเทศไทย มีการพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรที่ปฏิบัติงานควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่นำสารสนเทศมาใช้งาน และเครื่องมือใหม่ๆที่ก้าวตามความทันสมัยของเทคโนโลยีในโลก บุคลากรที่มีศักยภาพนั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ให้ปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงจนเสียชีวิตได้ ในการนี้สมาคมฯได้เชิญ โรงพยาบาลทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยสมาคมฯจะเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพ งานปราศจากเชื้อขององค์กรหรือส่งผลงาน นวัตกรรม ต่างๆ มาร่วมรับรางวัล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสวนา กับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมาบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นบุคลากรมืออาชีพ สามารถร่วมงานกับวิชาชีพอื่นอย่างเท่าเทียม ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างภาคภูมิใจ

ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง การยกระดับสมรรถนะนักจัดการงานปราศจากเชื้อสู่ความยั่งยืน “Enhancing staff competency towards sustainable sterilizing services”

จึงขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาร่วมงานกัน ขอบคุณค่ะ


Registration

ใบ E-certificate สามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ หลังจากจบงานประชุม 1 สัปดาห์
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น.

On-site Registration


ปิดลงทะเบียน

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่
5 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.

Invited Speakers

ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

พว. นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์

นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

พว. อรอนงค์ โทณะสุต

โรงพยาบาลสิรินธร

อุปนายก สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

พว. ลลิตา ลวางกูร

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

อุปนายก สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

พันเอกหญิง อรสา สุขดี

รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

อ.โกเมธ นาควรรณกิจ

รองผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

นพ.สมพร คำผง

Executive Director Asia-Pacific ที่ Global Healthcare Accreditation Vice President & CEO Asia-Pacific ที่ American Accreditation Commission International I AACI Asia Pacific

พว.รังสิมา ชัยวัฒน์

ข้าราชการบำนาญ

นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อำนวยการกองการพยาบาล

พว.ศิริพร รัตนเลิศ

นายกสมาคมพยาบาลส่องกล้องแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ

อุปนายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

ดร.ยงยุทธ วรรณา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วิทยากรเครือข่าย

นางสาวโอมิกา บุญกัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

พว.สกลกัน ซัมดิน

ศูนย์เป็นเลิศด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พว.ปัทมา อนุมาศ

ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบตัิการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี