สวัสดี ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2567 ทุกท่าน

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่พวกเราจะได้มา update วิชาการประจำปี ปี 2567 เพื่อให้สมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ การเยี่ยมชมนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สมาคมฯได้ดำเนินการ การสอบ การขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรรับรองและนำหลักสูตรทั้งรุ่นพื้นฐาน และรุ่นบริหารกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของนักจัดการงานปราศจากเชื้อ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ประเทศไทยมีการพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์การ ทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันอย่างหนึ่งการติดเชื้อใน โรงพยาบาล ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ ศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งด้านการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่นำ สารสนเทศมาใช้งาน และเครื่องมือใหม่ๆที่ก้าวตามความทันสมัยของเทคโนโลยีในอนาคต ดังนั้นการพัฒนานักจัดการงานปราศจากเชื้อเพื่อรองรับทักษะในอนาคต จึงมีความสำคัญอย่างมาก บุคลากรที่มีศักยภาพเท่านั้นจึงจะทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ให้ปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงจนเสียชีวิตได้ ในการนี้สมาคมฯได้เชิญ โรงพยาบาลต่าง ๆในประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพ งานปราศจากเชื้อขององค์กรหรือส่งผลงาน นวัตกรรม ต่าง ๆ มาร่วมรับรางวัล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสวนา กับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทวนสอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านการทำเครื่องมือแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ อีกทั้งการนำนวัตกรรมมาใช้ในงานจ่ายกลางเพื่อลดภาวะโลกร้อน (climate change mitigation) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ทั้งบุคคล ชุมชน องค์กร และรัฐบาล จะช่วยลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัด ประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนานักจัดการงานปราศจากเชื้อเพื่อรองรับทักษะในอนาคต “CSSD Future Skills Development” จึงขอเชิญชวนพี่ๆน้อง ๆมาร่วมงานกัน ขอบคุณค่ะ


สวัสดี ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2567 ทุกท่าน

สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่พวกเราจะได้มา update วิชาการประจำปี ปี 2567 เพื่อให้สมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ การเยี่ยมชมนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สมาคมฯได้ดำเนินการ การสอบ การขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรรับรองและนำหลักสูตรทั้งรุ่นพื้นฐาน และรุ่นบริหารกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพของนักจัดการงานปราศจากเชื้อ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ประเทศไทยมีการพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์การ ทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันอย่างหนึ่งการติดเชื้อใน โรงพยาบาล ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ ศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งด้านการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่นำ สารสนเทศมาใช้งาน และเครื่องมือใหม่ๆที่ก้าวตามความทันสมัยของเทคโนโลยีในอนาคต ดังนั้นการพัฒนานักจัดการงานปราศจากเชื้อเพื่อรองรับทักษะในอนาคต จึงมีความสำคัญอย่างมาก บุคลากรที่มีศักยภาพเท่านั้นจึงจะทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ให้ปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงจนเสียชีวิตได้ ในการนี้สมาคมฯได้เชิญ โรงพยาบาลต่าง ๆในประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินคุณภาพ งานปราศจากเชื้อขององค์กรหรือส่งผลงาน นวัตกรรม ต่าง ๆ มาร่วมรับรางวัล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสวนา กับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทวนสอบแนวทางในการบริหารจัดการด้านการทำเครื่องมือแพทย์ให้ปราศจากเชื้อ อีกทั้งการนำนวัตกรรมมาใช้ในงานจ่ายกลางเพื่อลดภาวะโลกร้อน (climate change mitigation) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ทั้งบุคคล ชุมชน องค์กร และรัฐบาล จะช่วยลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จัด ประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนานักจัดการงานปราศจากเชื้อเพื่อรองรับทักษะในอนาคต “CSSD Future Skills Development” จึงขอเชิญชวนพี่ๆน้อง ๆมาร่วมงานกัน ขอบคุณค่ะ


Registration

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เวลา 16.00 น.
หากท่านต้องการนั่งกับเพื่อนของท่าน ให้ท่านลงทะเบียนพร้อมกับเพื่อนของท่าน
สำหรับบริษัทสนับสนุนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ ซื้อ Sponsor code กรุณา download แบบฟอร์มการแจ้งขอ Sponsor code
ถ้าติดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่อคุณมาริสา (094-681-2992) , คุณยุวดี (062-614-4884) , คุณพิกหมู (094-424-4818)
หรือ Email: support@theliveeye.com หรือ Line Official account : @theliveeye
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอ Sponsor code

On-site Registration


Invited Speakers

พว. นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์

นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวโอมิกา บุญกัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบริการเเละคุณค่าองค์กร

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ต.อ.หญิง ฐานิศรา เมืองนารถ

นายกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

พว.นิตยา ฉันทกิจ

พว.รุ่งตะวัน สุทธิวิเชียรโชติ

โรงพยาบาลชลบุรี

หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง

อาจารย์ สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

พันเอกหญิง อรสา สุขดี

- อุปนายก 2 (ฝ่ายวิชาการ) สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ

วิทยากรเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

พว.ขวัญเรือน รักษาธรรม

อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์สราวุฒิ ทักษิโณรส

พว.กัญพัชร ศักดิ์ศรีสกุลชัย

พว.ชิโนรส สว่าง