สวัสดี ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ทุกท่านจากการที่สถานการณ์ โควิด-19 ที่เริ่มมีการคลี่คลายลง ทางรัฐบาลได้ลดมาตรการทำให้สามารถจัดประชุมวิชาการได้ ทางสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย จึงมีความยินดีที่พวกเราจะได้มาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง

จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ผ่านมา ทำให้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปในทิศทางแบบก้าวกระโดด วงการสาธารณสุขได้ถูกรบกวน และตั้งรับไม่ทันทั่วโลก ดังนั้นการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงจึงมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง งานด้านการป้องกันควบคุมการติดเชื้อจึงมีความสำคัญมาก การขาดแคลนวัสดุทางแพทย์ จนต้องนำ mask N95กลับมาใช้ซ้ำทำอย่างไร การใช้เครื่องมือแพทย์กับผู้ป่วย COVID-19 จะมีการล้างทำความสะอาด การขนส่งอย่างไรให้ปลอดภัย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะปลอดภัยได้อย่างไร ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้ามีการปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ การพัฒนางานด้านสาธารณสุขและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง งานด้านการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรที่ปฏิบัติงานควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งด้านการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่นำสารสนเทศมาใช้งาน และเครื่องมือใหม่ๆที่ก้าวตามความทันสมัยของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน และอนาคต บุคลากรที่มีศักยภาพนั้นจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเฉพาะในด้านการจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ให้ปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงจนเสียชีวิตได้ ในการนี้สมาคมฯได้เชิญตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลนำร่อง ที่ผ่านการเยี่ยมสำรวจในโปรแกรมQuality Improvement Program(QIP) ซึ่งสมาคมร่วมกับ WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Epidemiology and Control มาร่วมรับรางวัลและเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นบุคลากรมืออาชีพและสามารถร่วมงานกับวิชาชีพอื่นอย่างเท่าเทียม ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างภาคภูมิใจ โดยจะมีการจัดในรูปแบบ hybrid คือมีทั้ง เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและระบบสื่อสารทางไกล จึงขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆมาร่วมงานกัน ขอบคุณค่ะ

Invited Speakers

ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์

อาจารย์ สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

พว. นันทิภาสิ์ สิริจินดาดิรัชต์

นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

พว. อรอนงค์ โทณะสุต

โรงพยาบาลสิรินธร

อุปนายก สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

พว. ลลิตา ลวางกูร

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

อุปนายก สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

พว. กัตติกา สุขวัลย์

นักวิชาการอิสระ

พว. นิตยา ฉันทกิจ

นักวิชาการอิสระ

พันเอกหญิง อรสา สุขดี

รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

พว. ขวัญเรือน รักษาธรรม

รพ.ระยอง

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อและหัวหน้าศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ

พว. เอมิกาญ​ ไชคินี​

รพ.พระนั่งเกล้า

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อและหัวหน้างานจ่ายกลาง

พว. ชนิสรา จินดารัตน์

รพ.ปัตตานี

หัวหน้างานจ่ายกลางและพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

พว. ทัศนีย์ นิมนภาโรจน์

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้างานจ่ายกลาง

พว. จันทร์จรัส ขัมภรัตน์

Phyathai Group

Manager, Process Efficiency Infection Control

พว.รุ่งตะวัน สุทธิวิเชียรโชติ

รพ.ชลบุรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหน่วยจ่ายกลาง

พว. มุกดา พรมแก้วงาม

รพ.ศูนย์ลำปาง

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อและหัวหน้าจ่ายกลาง

พว. กันต์กนิษฐ์ สันติเสวี

รพ.รามาธิบดี

พยาบาลวิชาชีพ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

พว. เจษฎา ก้อนแก้ว

รพ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้างานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

พว. กัญพัชร ศักดิ์ศรีสกุลชัย

รพ.วิชัยยุทธ

หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
แผนกจ่ายกลาง