โปสเตอร์แสดงผลงาน quality improvement program 15 โรงพยาบาล

P001

การพัฒนาการทำให้ปราศจากเชื้อ Laryngoscope Blade ตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบ: นางสุพัฒน์ ศรีธัญญรัตน์
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
E-MAIL: supath-1963@hotmail.com

P002

การพัฒนาระบบการทำลายเชื้อ และทำให้ปราศจากเชื้อเชื่อมโยงระหว่าง CSSD กับหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวกนกพร วิลาชัย
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลนเรศวร
E-MAIL: kanokpornw@nu.ac.th

P003

High Risk High Alert Instrument ManagementSterile Processing Phyathai2 Hospital
ผู้รับผิดชอบ: คุณจันทร์จรัส เขมภรัตน์
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลพญาไท2
E-MAIL: -

P004

ผู้ป่วยปลอดภัยเมื่อใช้ Ambu bag set
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวโสภาสิณี จิตรจุลรัตนมณี
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร
E-MAIL: cssd.cnmi@gmail.com

P005

การพัฒนา การจัดการ การเก็บรวบรวม และการขนส่งเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีการปนเปื้อน ก่อนส่งหน่วยจ่ายกลาง
ผู้รับผิดชอบ: พว.สุวิมล อาวะโต
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลหาดใหญ่
E-MAIL: -

P006

Zero Stock
ผู้รับผิดชอบ: พว.ทัศนีย์ นิมนภาโรจน์
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
E-MAIL: -

P007

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดชุดเครื่องมือผ่าตัด
ผู้รับผิดชอบ: คุณพเยาว์ ฉัตราภรณ์พงศ์
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
E-MAIL: -

P008

การพัฒนาคุณภาพการทำปราศจากเชื้ออุปกรณ์การแพทย์สู่มาตรฐานระดับสากล (Improving the quality of sterile medical devices to international standards)
ผู้รับผิดชอบ: นางสมภูมิ โรจน์หิรัญ
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
E-MAIL: -

P009

การออกแบบระบบแจ้งเตือน อุณหภูมิและความชื้นห้องเก็บอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ (Temperature and humidity alarm system design)
ผู้รับผิดชอบ: นางสมภูมิ โรจน์หิรัญ
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
E-MAIL: -

P010

การบริหารอัตรากำลังแบบเหลื่อมเวลา (Sequential Time Workforce Management)
ผู้รับผิดชอบ: นางพิมพร ศิริไกรวัฒนาวงศ์
โรงพยาบาล: ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
E-MAIL: -

P011

BHQ lsolation cart Management
ผู้รับผิดชอบ: คุณโรม โฉมรักษ์
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่
E-MAIL: -

P012

BHQ Instrument Management
ผู้รับผิดชอบ: คุณโรม โฉมรักษ์
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่
E-MAIL: -

P013

โครงการจ่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อให้หน่วยงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
ผู้รับผิดชอบ: พันโทหญิง ธมนพรรษ บุญเจริญ
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
E-MAIL: thamon28auy@gmail.com

P014

5R พาปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ: ดวงพร พงษ์ศรีลา, พลอยนภัส ธนากุลธัญสิทธิ์
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
E-MAIL: -

P015

LET-PT and 7S ผู้ป่วย Safetyเจ้าหน้าที่ปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ: ดวงพร พงษ์ศรีลา, พลอยนภัส ธนากุลธัญสิทธิ์
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
E-MAIL: -

P016

โครงการพัฒนา ชุดชำระอวัยวะสืบพันธุ์สะอาด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ: ประไพพันธ์ วงศ์เครือ, นฤมล เลิศคอนสาร
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
E-MAIL: -

P017

การลด Re-sterile อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ปลอดเชื้อ ด้วยวิธีการรวม set และปรับรูปแบบการบรรจุหีบห่อ
ผู้รับผิดชอบ: นางรุ่งตะวัน สุทธิวิเชียรโชติ
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลชลบุรี
E-MAIL: -

P018

ควบคุมสต็อก ตรวจสอบได้ จ่ายถูกต้อง ด้วยโปรแกรม CSSD Barcode
ผู้รับผิดชอบ: นางภัคภร ส่งศรี
โรงพยาบาล: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
E-MAIL: -